wiosna-wokol-mnie

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
z przedszkoli specjalnych,integracyjnych
oraz oddziałów integracyjnych

 

Temat konkursu: „Wiosna wokół mnie”

Cele:
– wzmacnianie wiary we własne możliwości;
– wyrażanie przez dzieci otaczającego je świata w formie plastycznej;
– rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Samorządowe
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 59A

2.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 5-8 roku życia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
z przedszkoli specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych.

3.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko w formacie A4, techniką dowolną (bez materiałów sypkich).

4.Każda praca powinna zawierać na odwrocie następującą metryczkę (może być napisana odręcznie):
– imię i nazwisko dziecka.
– wiek,
– rodzaj niepełnosprawności,
– nazwa i adres placówki,
– numer telefonu oraz e-mail placówki,
– imię i nazwisko opiekuna.

5. Prace należy składać osobiście bądź przesłać pocztą na adres Organizatora z dopiskiem KONKURS -„WIOSNA WOKÓŁ MNIE”.

6.Termin składania prac upływa z dniem 31.05.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do końca czerwca 2019r. Wyniki zostaną podane na stronie www organizatora oraz na stronie blizejprzedszkola.pl

7. Ocenie będzie podlegać:
– zgodność z tematem
– samodzielność
– pomysłowość

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej, opiekunowie podziękowania za przygotowanie wychowanków do konkursu (też w wersji elektronicznej). Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, a przygotowujący ich opiekunowie podziękowania.
9.Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Wszystkie prace przechodzą na własność Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej.
Koordynatorzy konkursu:
Joanna Krzak (joannakrzakpslm@gmail.com)
Arletta Piechnik (arlettapiechnikpslm@gmail.com)
Renata Kurek

ZAŁĄCZNIK:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z przedszkoli specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych pod hasłem „Wiosna wokół mnie” organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu, umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz stronie Bliżej Przedszkola, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000).