nutka-malujeaPrzedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza Przedszkola z całego kraju do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Malowanie dźwiękiem”

 

Zadaniem uczestników konkursu jest
wykonanie ilustracji do wybranego utworu muzycznego
o dowolnej tematyce

 

Cele konkursu:

– wzbudzenie zainteresowania muzyką i plastyką

 – rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz materiałach;

– prezentacja różnych form i technik plastycznych oraz promocja młodych talentów

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci 4-6 letnich.

3. Technika prac: dowolna, płaska; format pracy: A4; forma pracy: indywidualna, praca oprawiona w jednobarwną ramkę (np. naklejona na jednobarwny karton).

4.Każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, tytuł i autora ilustrowanego utworu muzycznego, który był inspiracją do działania, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem którego praca została przygotowana (ewentualnie adres E-mail nauczyciela – jeśli chce otrzymać podziękowanie w formie elektronicznej), adres, numer telefonu oraz E-mail przedszkola. Metryczka może być wykonana odręcznie np. według poniższego wzoru

Imię i nazwisko autora pracy
Wiek dziecka
Tytuł i autor ilustrowanego utworu muzycznego
Nauczyciel/opiekun art.
E-mail
Dane przedszkola (adres, telefon, e-mail)

 

5. Z każdej placówki można przesłać maksymalnie 12 prac, po 4 z każdej kategorii wiekowej.

6. Prace będą oceniane pod względem oryginalności, samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu.

7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowaniem jego warunków.

8. Prace konkursowe będą prezentowane w Przedszkolu Samorządowym im. św. U. Ledóchowskiej
w Lipnicy Murowanej w czerwcu 2019r. podczas audycji muzycznej dla dzieci przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie.

9. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie, 5-letnie, 6-letnie przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu. W skład jury będą wchodzić nauczyciele plastycy oraz pracownicy instytucji kultury. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia będzie ostateczna.

10. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele/opiekunowie laureatów podziękowania.

11. Nauczyciele/opiekunowie, chcący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o dopisanie w metryczce pracy swojego adresu E-mail. Każdy uczestnik otrzyma dyplom pdf udziału w konkursie.

12. Każdy uczestnik otrzyma w formie elektronicznej dyplom za udział w konkursie, który zostanie przesłany na adres E-mail placówki.

13. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej www.przedszkolelipnica.pl

14. Prace prosimy przysyłać do 28 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Samorządowe
im. św. U. Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 59 A
woj. małopolskie
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 marca 2019 roku.

 

Uwaga: Prosimy zabezpieczyć prace, aby nie uległy zniszczeniu w czasie transportu (np. poprzez włożenie usztywniającej tekturki do koperty)

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do pani Arletty Piechnik lub pani Anny Marzec- Kokoszka pod numerem tel. 14 6852612 lub E-mail: przedszkolelipnica@onet.eu