zapisy-do-przedszkola

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2019/2020

  1. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu.
  2. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Deklaracje można pobrać w gabinecie dyrektora lub u wychowawców grup. Prosimy o złożenie deklaracji do dnia 04 marca 2019 r.
  3. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się, co roku na wolne miejsca w przedszkolu.
  4. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Lipnica Murowana.
  5. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie w terminie:

od 04 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.

Wniosek i potrzebne oświadczenia można pobrać w przedszkolu (sala nr 22) lub tutaj.

6.Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice/Opiekunowie prawni składają dokumenty,  potwierdzające zaznaczone przez rodzica  we wniosku kryteria.

II ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria do tego etapu postępowania rekrutacyjnego (wraz z wartością kryterium w punktach), rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są określone w: Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana w roku szkolnym 2019/2020 został określony w  Zarządzeniu Nr 11.2019 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana.