REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ

Przedszkole Samorządowe
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej
serdecznie zaprasza
przedszkola z całego kraju
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
pod hasłem „Zaproś mnie do świata swojej ulubionej baśni”

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranej baśni

Cele konkursu:

– wzbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą i plastyką,

– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
w różnych technikach i formach oraz materiałach,

– prezentacja różnych form i technik plastycznych oraz promocja młodych talentów.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej
  w Lipnicy Murowanej.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6 letnich.
 3. Technika prac: dowolna, płaska; format pracy: A4; forma pracy: indywidualna.
 4. Każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię
  i nazwisko autora, wiek dziecka, tytuł ilustrowanej baśni, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem którego praca została przygotowana (ewentualnie adres e-mail nauczyciela – jeśli chce otrzymać podziękowanie w formie elektronicznej), adres, numer telefonu oraz
  e-mail przedszkola. Metryczka może być wykonana odręcznie np. według poniższego wzoru:
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek dziecka
Tytuł ilustrowanej baśni
Nauczyciel/opiekun art.
oraz e-mail nauczyciela
Dane przedszkola (adres, telefon, e-mail)  

 

 1. Z każdej placówki można przesłać maksymalnie 16 prac, po 4 z każdej kategorii wiekowej. Dotyczy to również filii (filia również może przesłać max. 16 prac, po 4 z każdej kategorii wiekowej).
 2. Prace będą oceniane pod względem oryginalności, samodzielności, pomysłowości
  w interpretacji tematu.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu
  i zaakceptowaniem jego warunków.
 4. Nadesłane prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie, 6-letnie. Oceny dokona niezależne jury powołane przez organizatora konkursu.
  W skład jury będą wchodzić nauczyciele plastycy oraz pracownicy instytucji kultury. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia będzie ostateczna.
 5. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele/opiekunowie laureatów podziękowania.
 6. Nauczyciele/opiekunowie, chcący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o dopisanie w metryczce pracy swojego adresu e-mail.
 7. Każdy uczestnik otrzyma w formie elektronicznej dyplom za udział w konkursie, który zostanie przesłany na adres e-mail placówki.
 8. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej www.przedszkolelipnica.pl
  i na www.blizejprzedszkola.pl
 9. Prace prosimy przysyłać do 30 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Samorządowe
im. św. U. Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 59 A
woj. małopolskie
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 roku.

Uwaga: Prosimy zabezpieczyć prace, aby nie uległy zniszczeniu w czasie transportu (np. poprzez włożenie sztywnej tekturki do koperty). Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do pani Arletty Piechnik, pani Joanny Zych lub pani Pauliny Wymazała, pod numerem tel. 14 6852612 lub e-mail: konkursprzedszkolelipnica@gmail.com