PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID – 19.

Procedura została opracowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

            Procedura została wprowadzona w życie Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej z dnia 24.08.2020 r.

Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z dokumentem i zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania jego zapisów.

Procedura została upubliczniona na stronie internetowej przedszkola oraz przy wejściu głównym. Rodzice dzieci przedszkolnych są zobowiązani do zapoznania się z dokumentem i bezwzględnego przestrzegania jego zapisów dotyczących opiekunów dzieci.

I. ORGANIZACJA PRACY W PRZEDSZKOLU

 1. Jedna grupa dzieci przebywa stale w wyznaczonej i stałej sali przedszkola w godzinach otwarcia danego oddziału.
 2. Do każdej grupy przyporządkowani są stali nauczyciele i jedna osoba pomocy (w grupach młodszych).
 3. Z sali zostają usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można na bieżąco zdezynfekować, przede wszystkim tekstylne, tj.: dywany, zabawki pluszowe, lalki materiałowe. Fotele i pufy są dezynfekowane przy użyciu mopa parowego. Książki, puzzle i układanki tekturowe są poddawane 48 godzinnej kwarantannie.
 4. Pozostałe przedmioty, sprzęty i zabawki są codziennie myte i dezynfekowane.
 5. Sale są wietrzone podczas każdego posiłku, wyjścia grupy na plac zabaw a także, jeśli pozwala na to temperatura na zewnątrz, w ciągu dnia.
 6. Dzieci siedzą przy stolikach w możliwie dużej odległości; mają oznaczone krzesełka swoim znaczkiem indywidualnym i zawsze zajmują to samo miejsce. Każde dziecko posiada swój indywidualny podpisany zestaw przyborów w woreczku strunowym (kredki, nożyczki, pędzel, klej, ołówek).
 7. W miarę możliwości dzieci z poszczególnych grup nie stykają się ze sobą w ciągu dnia. Został opracowany grafik posiłków i zabawy na placu zabaw dla każdej grupy.
 8. W przedszkolu obowiązuje zakaz organizowania wyjść i wycieczek do odwołania. Wyjątek stanowi wyjście grupy dzieci na plac zabaw nad Uszwicą. Dzieci korzystają z dwóch placów zabaw; na każdym może przebywać równocześnie jedna grupa. Sprzęt na placu zabaw – powierzchnie dotykowe – jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci.
 9. Opiekunowie dzieci zachowują dystans społeczny między sobą, w przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 m.
 10. Personel kuchenny, konserwator, administracja korzysta z technicznego wejścia do przedszkola i nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem opiekującym się dziećmi.

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA ORAZ PRZEBYWANIE W PRZEDSZKOLU

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych ( kaszel, katar, gorączka itd.).
 2. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, gdy domownik/ domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. dzieci mogą być przyprowadzanie do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola zachowując zasady:

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;

dystans od kolejnego opiekuna i dzieci min. 1,5 m;

dystans od pracownika przedszkola min. 1,5 m;

osłonięte nos i usta, zdezynfekowane ręce.

 1. Opiekun odprowadza dziecko do sali (i przekazuje nauczycielowi). Przypomina się, że niedopuszczalne jest poruszanie się dziecka samodzielnie po przedszkolu, zwłaszcza po klatce schodowej. Dziecko pozostaje wtedy bez opieki a odpowiedzialność za niego ponosi osoba dorosła przyprowadzająca do przedszkola.
 2. Po przekazaniu dziecka nauczycielowi opiekun niezwłocznie opuszcza przedszkole. Prosimy, aby nie stać w drzwiach sali i nie wchodzić do niej. We wszystkich sprawach wychowawczych rodzic kontaktuje się z nauczycielem drogą telefoniczną, elektroniczną bądź umawia się na spotkanie indywidualne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Dzieci po wejściu do sali natychmiast myją ręce pod kontrolą opiekuna; w ciągu dnia nauczyciel dba, by dzieci często myły ręce a zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw, przed i po posiłkach.
 4. Dzieciom nie wolno zabierać żadnych przedmiotów ze sobą z domu do przedszkola (zabawki, butelki z wodą, kolorowanki itd.). Na wyposażeniu każdego dziecka pozostaje obuwie zamienne i komplet ubranek w podpisanym worku w szatni.
 1. Podczas funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym dzieci nie myją zębów w przedszkolu.
 2. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, zostaje natychmiast odizolowane w izolatce – gabinet lekarski. Będzie tam przebywało pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby, z zachowaniem dystansu 2 m, do czasu odebrania przez rodziców. Na wyposażeniu izolatki znajduje się maska z filtrem ffpt-2, kombinezon i rękawiczki dla opiekuna. Po odebraniu dziecka izolatka jest poddawana dezynfekcji.
 3. Rodzice są niezwłocznie informowani o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do ustalenia sposobów szybkiej komunikacji z rodzicami dziecka – aktualizacja numerów telefonów, zobowiązanie do bycia dostępnym.
 5. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich z wyjątkiem niezbędnego minimum. Każda osoba wchodząca na teren przedszkola ma obowiązek zachować wszelki środki ostrożności – osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

III. HIGIENIA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wszystkich wejściach do przedszkola umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. Wszystkie osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola, mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do poruszania się po budynku w obuwiu zamiennym.
 3. Pracownicy nie mający kontaktu z dziećmi wchodzą i wychodzą z przedszkola wejściem technicznym i przebierają się w szatni personelu. Korzystają z toalet na parterze budynku.
 4. Opiekunowie dzieci wchodzą do przedszkola, głównym wejściem, przebierają się w pokoju nauczycielskim i korzystają z toalety na piętrze budynku.
 5. Pracownicy opiekujący się dziećmi nie mogą stykać się z pozostałymi osobami pracującymi w przedszkolu.
 6. W ciągu dnia , gdy dzieci opuszczają salę (posiłki, plac zabaw) wyznaczona woźna wietrzy salę, dezynfekuje łazienkę oraz blaty stolików, krzesła, klamki i włączniki.
 7. Codziennie personel sprzątający czyści i dezynfekuje ciągi komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników, blatów i krzeseł. Na bieżąco należy dezynfekować toalety.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekujących.
 9. W przedszkolu do dyspozycji personelu znajdują się maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, przyłbice oraz fartuchy z długim rękawem. Pracownicy nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale mogą to czynić zgodnie z własną potrzebą bezpieczeństwa.
 10. Wszyscy pracownicy są zobligowani do utrzymywania wysokiej higieny osobistej, częstego mycia rak, zasłaniania ust i nosa podczas kaszlu i kichania, utrzymywania dystansu.

IV. PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE POSIŁKÓW

 1. Pracownicy kuchni są zobowiązani do utrzymywania wysokiej higieny osobistej  i stanowisk pracy oraz mycia i dezynfekcji opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców.
 2. Pracownicy kuchni pracują na stanowiskach z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.
 3. Podczas serwowania posiłków na talerze pracownicy są zobowiązani do zakładania rękawiczek i maseczek.
 4. Dzieci spożywają posiłki w jadalni – po dwie grupy w określonych godzinach; nie mają kontaktu z innymi grupami podczas wchodzenia i wychodzenia z jadalni. Dzieci siedzą przy stolikach z zachowaniem największej możliwej odległości.
 5. Wydawanie posiłków:

– osoba podająca posiłki na stoliki ma obowiązek zakładania maseczki i rękawiczek;

– drzwi do części kuchennej pozostają zamknięte;

– drugie danie jest przygotowywane jest na wózku gastronomicznym;

– pracownik obsługi sprząta brudne naczynia i odkłada na wózek gastronomiczny;

– sprzątanie jadalni odbywa się po opuszczeniu jej przez dzieci;

– po każdym posiłku woźna odpowiedzialna za jadalnię czyści i dezynfekuje stoliki  i  krzesła.

 1. Wszystkie naczynia i sztućce poddawane są wyparzaniu.

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA I/LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19

 1. Do pracy przychodzą jedynie pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych oraz gdy nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 112 lub 999 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów zostanie od niezwłocznie odsunięty od obowiązków i odizolowany w pomieszczeniu socjalnym.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów powinien on skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu a powierzchnie styczne (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki) zostaną zdezynfekowane.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor informuje organ prowadzący, sporządza listę osób mających kontakt z osobą zakażoną oraz stosuje się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

VI. DODATKOWE MOŻLIWE PROCEDURY WDRAŻANE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SIĘ PRZEDSZKOLA W STREFIE ŻÓŁTEJ LUB CZERWONEJ

 1. Ustalone zostaną godziny przychodzenia do przedszkola dla poszczególnych grup.
 2. Rodzice nie będą mogli wchodzić do przedszkola; dzieci będą odbierane i odprowadzane przez pracowników przedszkola do drzwi wejściowych.
 3. Wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich pracowników przedszkola.
 4. Codzienne mierzenie temperatury pracownikom – jeśli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 st. C lub wyżej pracownik nie podejmuje pracy i ma obowiązek skorzystać z teleporady medycznej,
 5. Codzienne mierzenie temperatury dzieciom przedszkolnym jeśli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 st. C lub wyżej dziecko nie może wejść do przedszkola.

PROCEDURA BĘDZIE ULEGAĆ MODYFIKACJOM DOSTOSOWUJĄC ZASADY DO WARUNKÓW EPIDEMICZNYCH ORAZ ZGODNIE Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ NOWYMI WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS DLA PRZEDSZKOLI.