PODSUMOWANIE INNOWACJI W GRUPIE MISIÓW

Od 19 września 2022 do 16 czerwca 2023 r. dzieci z grupy Misiów brały udział w innowacji pedagogicznej z dziedziny logopedii, opracowanej przez Arlettę Piechnik, pod hasłem Gimnastyka buzi i języka  – wykorzystanie zabaw logopedycznych do rozwijania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka dzieci 3 i 4 – letnich. Zajęcia innowacyjne odbywały się jako stały element zajęć dnia. Innowacja koncentrowała się na sferze związanej z rozwojem mowy, mianowicie na usprawnianiu motoryki artykulacyjnej, poszerzona była o ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz logorytmiczne. Zajęcia były swego rodzaju profilaktyką logopedyczną dzieci młodszych, podczas której pracowano nad każdą sferą związaną z rozwojem mowy: usprawnianiem słuchu fonematycznego, rozwijaniem poczucia rytmu, kształceniem percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci, motoryki dużej i małej. Pracowano nad rozwojem słownictwa biernego i czynnego. Wdrażano dzieci do wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, gramatycznym, leksykalnym. Sprawności te rozwijane były również w toku codziennych zajęć w grupie.

Dodatkowym atutem innowacji było podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, uświadamianie ich, jakie czynniki mają wpływ na prawidłowy rozwój mowy dziecka poprzez stworzenie i systematyczne aktualizowanie tablicy rodzica w przedszkolu na I piętrze oraz umieszczanie artykułów w czasopiśmie przedszkolnym Promyk słońcaniezbędnik rodzica przedszkolaka, z cennymi wskazówkami i informacjami dotyczącymi rozwoju dzieci w wielu sferach (m.in. zapoznanie rodziców z Dekalogiem logopedycznym dla Rodziców, informacją o etapach rozwoju mowy dziecka, o opóźnionym rozwoju mowy, najczęstszych wadach wymowy itp.).

Innowacja logopedyczna służyła wszechstronnemu rozwojowi dziecka poprzez profilaktyczne zajęcia logopedyczne, bazujące głównie na wykorzystaniu zabaw logopedycznych do rozwijania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka dzieci.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci usprawniły motorykę narządów artykulacyjnych: usprawniły mięśnie języka, warg, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego. Wydłużyły fazę wydechową, poprawiła się u nich fonacja. Dzieci zdobyły nowe doświadczenia werbalne. Wzbogaciły słownictwo, zaczęły budować wypowiedzi. Zaczynają kontrolować się podczas wypowiedzi, aby mówić poprawnie. Potrafią z uwagą słuchać czytanego tekstu.  Poprawiła się pamięć i uwaga, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, poczucie rytmu. Rozwinęła się tak ważna umiejętność współpracy z grupą i w grupie. Dzieci opanowały też umiejętności gramatyczne, leksykalne i słowne zgodnie z ich indywidualnym tempem rozwoju i możliwościami intelektualnymi. Ważnym efektem innowacji jest fakt, że wzrosła świadomość rodziców, iż możliwości językowe, logopedyczne dziecka można kształtować od najmłodszych lat.

Arletta Piechnik

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć