REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA/MOJA NIEPEŁNOSPRAWNA KOLEŻANKA”

zrzut-ekranu

Przedszkole Samorządowe
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Lipnicy Murowanej

serdecznie zaprasza Przedszkola z całego kraju
do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

 „Mój niepełnosprawny kolega/Moja niepełnosprawna koleżanka”

Regulamin konkursu:

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ilustracji przedstawiającej relacje autora pracy z niepełnosprawnym kolegą/koleżanką (wspólne zabawy, wspólne spędzanie czasu, koleżeńska pomoc i wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym itp.)

Cele konkursu:

-Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

-Kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci niepełnosprawnych

-Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród dzieci

-Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych

-Otwartość na tolerancję

-Odczuwanie radości ze wspólnego spędzania czasu z osobą niepełnosprawną

-Określanie sposobu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym

-Wzbudzenie zainteresowania plastyką

-Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz materiałach

– Prezentacja różnych form i technik plastycznych oraz promocja młodych talentów

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci 5 – 6 letnich.

3. Technika prac: dowolna, płaska; format pracy: A4; forma pracy: indywidualna, nie wymagane passe – partout.

4. Każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego praca została przygotowana (ewentualnie adres E-mail nauczyciela – jeśli chce otrzymać podziękowanie w formie elektronicznej), adres, numer telefonu oraz E-mail przedszkola. Metryczka może być wykonana odręcznie np. według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora pracy  
Wiek dziecka  
Nauczyciel/opiekun artystycznego
E-mail
 
Dane przedszkola (adres, telefon, e-mail)  

5. Z każdej placówki można przesłać maksymalnie 8 prac, po 4 z każdej kategorii wiekowej.

6. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, oryginalności, pomysłowości w interpretacji tematu.

7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowaniem jego warunków.

8. Prace konkursowe będą prezentowane w Przedszkolu Samorządowym im. św. U. Ledóchowskiej
w Lipnicy Murowanej w kwietniu 2020 roku.

9. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 5-letnie, 6-letnie przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu. W skład jury będą wchodzić nauczyciele plastycy oraz pracownicy instytucji kultury. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia będzie ostateczna.

10. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele/opiekunowie laureatów podziękowania.

11. Nauczyciele/opiekunowie, chcący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o dopisanie w metryczce pracy swojego adresu E-mail.

12. Każdy uczestnik otrzyma w formie elektronicznej dyplom za udział w konkursie, który zostanie przesłany na adres E-mail placówki.

13. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej www.przedszkolelipnica.pl

14. Prace prosimy przysyłać do 23 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Samorządowe im. św. U. Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 59 A
woj. małopolskie
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2020 roku.

Uwaga: Prosimy zabezpieczyć prace, aby nie uległy zniszczeniu w czasie transportu (np. poprzez włożenie usztywniającej tekturki do koperty)

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do pani Arletty Piechnik lub pani Joanny Zych pod numerem tel. 14 6852612 lub E-mail: arlettapiechnikpslm@gmail.com lub joannakrzakpslm@gmail.com