PRZEDSZKOLAKI W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”


Miło nam poinformować, iż od 4 października przedszkolaki z grup: Motylki oraz Kotki podjęły się realizacji zadań Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” autorstwa Pauliny Marcysiak. Cele projektu to:

– tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

– współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

– kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Przedszkolaki będą miały okazję promować kulturę wysoką, wrażliwość na piękno, rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. W tym celu będziemy współpracować z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym. Stawiamy na wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Zależy nam na kształtowaniu w dzieciach poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku. Przedszkolaki będą poznawać i utrwalać normy i zasady życia społecznego. Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, a w tym włączanie ich do aktywnych działań na rzecz przedszkola.

Podsumowanie wszystkich działań nastąpi w czerwcu 2022 r. – to tego czasu trwa projekt. Trzymamy kciuki za uczestników.

Koordynator Beata Pajor